Regulamin oferty promocyjnej TEKA

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Kuchenne przyjemności” (dalej
„Promocja”) i podmiotem finansującym Promocję jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 59916, NIP
5261002584, REGON 010721000 (dalej „TEKA” lub „Organizator”).
2. Promocja polega na sprzedaży premiowej wybranych produktów marki Teka
wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej przez TEKA (dalej „Produkt”
lub „Produkty”).
3. Promocja dotyczy zakupu produktów dokonanych w okresie od 1 kwietnia do 31
grudnia 2018 roku.
4. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie pełnoletni konsumenci dokonujący
detalicznych zakupów Produktów marki Teka (dalej „Klienci”), posiadający miejsce
zamieszkania na terytorium Polski. W Promocji nie będą brane pod uwagę zakupy
dokonywane przez przedsiębiorców. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej nabycia produktu nie związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Promocja jest prowadzona w punktach sprzedaży detalicznej oferujących do sprzedaży
produkty pod marką Teka. Promocją nie są objęte dowody zakupu Produktów Teka
dokonane poza obszarem Polski, jak również produkty nabyte po cenach obniżonych, w
szczególności Produktów pochodzących z ekspozycji, uszkodzonych .
6. Lista Produktów z oferty Organizatora objętych Promocją została wyszczególniona w
załączniku do niniejszego Regulaminu (dalej „Produkt” lub Produkty objęte Promocją”).
7. Wszelkie informacje i dane osobowe pozyskane w związku z Promocją zostaną
wykorzystane przez Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych.
8. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników podlegają ochronie stosownie do
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem
danych osobowych jest TEKA. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji, chyba, że uczestnik wyrazi
zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. TEKA ma prawo
udostępnić dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji i
realizacji Promocji.
9. Osoba, która udostępni TEKA dane osobowe w ramach Promocji, ma prawo wglądu do
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy TEKA, partnerzy handlowi, właściciele,
współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w
punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów marki
TEKA oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej
rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków,
kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku
przysposobienia. Przez pracowników TEKA rozumie się także osoby współpracujące z
TEKA na podstawie umów zlecenia oraz umów agencyjnych.
§ 2. Zasady Promocji
1. Klient, który w okresie trwania Promocji zakupi Produkt lub Produkty objęte Promocją o
łącznej wartości powyżej 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto nabywa prawo do
otrzymania nagrody w postaci kompletu ręczników Paulo marki Zwoltex o wartości
rynkowej 140 złotych brutto (dalej „Nagroda”).
2
2. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli Nagród, która wynosi 80 sztuk.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) zakup w czasie trwania Promocji przez Klienta jednego lub większej liczby
Produktów objętych Promocją,
b) dokonanie zgłoszenia udziału poprzez czytelne i kompletne wypełnienie oraz
przesłanie do dnia 14 stycznia 2019 r. pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
pod adresem TEKA albo za pośrednictwem adresu e-mail promocja@teka.com.pl
formularza zgłoszeniowego wraz z czytelną kopią lub skanem dowodu zakupu
produktu.
4. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Promocji jest faktura lub paragon
fiskalny, które muszą zawierać następujące informacje:
a) datę nabycia Produktu,
b) miejsce nabycia i nazwę podmiotu sprzedającego,
c) nazwę modelu lub numer katalogowy Produktu pozwalające na jego identyfikację i
weryfikację pod względem zgodności z listą Produktów objętych Promocją.
5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości przesłanego
przez Klienta dowodu zakupu Produktu, Klient na żądanie Organizatora jest
zobowiązany do doręczenia na adres Teka Polska sp. z o.o. oryginału dowodu nabycia
Produktu przed upływem terminu zakończenia Promocji z zastrzeżeniem, iż
niedoręczenie w zakreślonym terminie powoduje utratę prawa do udziału w Promocji.
6. Klient jest zobowiązany do poinformowania na piśmie Organizatora o każdej zmianie
swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
7. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane,
jak również zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Jeden Klient może otrzymać w Promocji jedną nagrodę.
9. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom Promocji poprzez ich przesłanie pocztą pod
adresem wskazanym w zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Organizatora zgłoszenia.
10. Przekazanie nagrody nastąpi na koszt Organizatora.
11. Prawo do nagrody przysługuje wyłącznie uczestnikowi Promocji i jest niezbywalne. W
przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, nagroda przepada.
12. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
§ 3. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w Promocji.
2. Reklamację należy złożyć do TEKA w formie pisemnej listem poleconym przesłanym za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu do
dnia 1 lutego 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego nadania pisma w placówce
operatora pocztowego).
3. Organizator Promocji ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta liczone
od daty jej wpłynięcia.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym o sposobie
rozstrzygnięcia reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej.
§ 4. Postanowienie końcowe
Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.teka.com.
Pruszków, dnia 1 kwietnia 2018 r.
1 kwietnia 2018 r. Strona 1 z 5

ZAŁĄCZNIK
do promocji „Baterie łazienkowe – oferta promocyjna 1/2018”
obowiązującej od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Model Nr katalogowy
SOLLER
Bateria umywalkowa 853461250
Bateria umywalkowa L 853861250
Bateria bidetowa 856261200
Bateria wannowo-natryskowa 851211200
Bateria natryskowa 852311200
System natryskowy z baterią termostatyczną 852370200
System natryskowy z baterią Dual Control 852780200
ICON
Bateria umywalkowa 333460200
Bateria umywalkowa Black 33346020N
Bateria umywalkowa White 33346020W
Bateria umywalkowa Red 33346020R
Bateria umywalkowa Green 333460208
Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 331010200
FORMENTERA
Bateria umywalkowa kaskadowa 623310200
Bateria umywalkowa kaskadowa do misek 623110200
Bateria umywalkowa 623860200
Bateria umywalkowa (krótki mieszacz) 623420200
Bateria umywalkowa (długi mieszacz) 623421200
Bateria umywalkowa podtynkowa 624610200
Bateria bidetowa 626260200
Bateria wannowo-natryskowa 621210200
Bateria natryskowa 622310200
Bateria wannowo-natryskowa 3-otworowa 621520200
Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 621710200
Bateria natryskowa podtynkowa 622410200
Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 621010200
Termostatyczna bateria natryskowa 622010200
System natryskowy z baterią termostatyczną 622380200
System natryskowy z baterią 622980200
FORMENTERA Black & White
Bateria umywalkowa kaskadowa Black 62331020NC
Bateria umywalkowa kaskadowa White 62331020BC
Bateria umywalkowa Black (krótki mieszacz) 62346020NC
Bateria umywalkowa White (krótki mieszacz) 62346020BC
Bateria umywalkowa Black (długi mieszacz) 62346120NC
Bateria umywalkowa White (długi mieszacz) 62346120BC
Bateria wannowo-natryskowa Black 62121020NC
Bateria wannowo-natryskowa White 62121020BC
Bateria natryskowa Black 62231020NC
1 kwietnia 2018 r. Strona 2 z 5
Bateria natryskowa White 62231020BC
FORMENTERA Akcesoria łazienkowe
Haczyk na ręcznik 170800200
Kubek z uchwytem 170810200
Mydelniczka 170820200
Szczotka toaletowa 170850200
Uchwyt na papier 170830200
Wieszak na ręczniki pojednynczy 170760200
Wieszak na ręczniki podwójny 170770200
CUADRO
Bateria umywalkowa 3834202
Bateria bidetowa 3862202
Bateria wannowo-natryskowa 3812102
Bateria natryskowa 3823102
AURA
Bateria umywalkowa 503420200
Bateria bidetowa 506220200
Bateria wannowo-natryskowa kaskadowa 501010200
Bateria wannowo-natryskowa 501210200
Bateria natryskowa 502310200
AURA Black & White
Bateria umywalkowa Black 50342020N
Bateria umywalkowa White 50342020W
Bateria wannowo-natryskowa Black 50121020N
Bateria wannowo-natryskowa White 50121020W
Bateria natryskowa White 50231020W
AURA Moonlite
Bateria umywalkowa Green 503420208
Bateria umywalkowa Red 50342020R
VITA
Bateria umywalkowa 243820200
Bateria bidetowa 246220200
Bateria wannowo-natryskowa 241010200
Bateria natryskowa 242310200
PALMA
Bateria umywalkowa 653821200
Bateria wannowo-natryskowa 651011200
Bateria natryskowa 652311200
ITACA
Bateria umywalkowa 673460200
Bateria umywalkowa L 673860200
Bateria umywalkowa XL 673660200
Bateria bidetowa 676260200
Bateria wannowo-natryskowa 671210200
Bateria natryskowa 672310200
Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 671710200
1 kwietnia 2018 r. Strona 3 z 5
Bateria natryskowa podtynkowa 672410200
System natryskowy z baterią 672980200
ALAIOR
Bateria umywalkowa do misek umywalkowych 553620200
Bateria wannowo-natryskowa 551210200
Bateria natryskowa 552310200
Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 551710200
Bateria natryskowa podtynkowa 552410200
ALAIOR XL
Bateria umywalkowa 223460200
Bateria umywalkowa podtynkowa 224610200
Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 221010200
Termostatyczna bateria natryskowa 222010200
System natryskowy z baterią termostatyczną 222380200
System natryskowy z baterią 222980200
ARES
Bateria umywalkowa 233420200
Bateria wannowo-natryskowa 231210200
Bateria natryskowa 232310200
CALVIA
Bateria umywalkowa 323420200
Bateria umywalkowa ECO 32346E200
Bateria bidetowa 326220200
Bateria wannowo-natryskowa 321210200
Bateria natryskowa 322310200
MANACOR
Bateria umywalkowa 843461250
Bateria umywalkowa XL 843111250
Bateria bidetowa 846261200
Bateria wannowo-natryskowa 841211200
Bateria natryskowa 842311200
Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 841711200
Bateria natryskowa podtynkowa 842411200
System natryskowy z baterią termostatyczną 842370200
System natryskowy z baterią Dual Control 842770200
MT PLUS
Bateria umywalkowa 463420200
Bateria wannowo-natryskowa 461210200
Bateria natryskowa 462310200
System natryskowy z baterią 462980200
INCA PRO
Bateria umywalkowa 273420200
Bateria bidetowa 276260200
Bateria wannowo-natryskowa 271210200
Bateria natryskowa 272310200
Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 271010200
Termostatyczna bateria natryskowa 272010200
1 kwietnia 2018 r. Strona 4 z 5
System natryskowy z baterią termostatyczną 272380200
Zestaw natryskowy z baterią termostatyczną 272020220
INCA
Bateria umywalkowa 5334212
Bateria wannowo-natryskowa 5310112
Bateria natryskowa 5323112
Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 5317112
System natryskowy z baterią termostatyczną 532380200
SYSTEMY NATRYSKOWE Z BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI
Alaior XL 222380200
Formentera 622380200
Inca 532380200
Inca Pro 272380200
Manacor 842370200
Nexos 662380200
Soller 852370200
SYSTEMY NATRYSKOWE Z BATERIAMI
Alaior XL 222980200
Formentera 622980200
Itaca 672980200
Manacor Dual Control 842770200
MT Plus 462980200
Soller Dual Control 852780200
SYSTEMY NATRYSKOWE
Universe Pro 790027200
Universe Cuadro 7900264
Universe Cuadro Pro 790027400
ZESTAWY NATRYSKOWE Z BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI
Inca Pro 272020220
Nexos 662020220
ZESTAWY NATRYSKOWE
Baltic Sport 790026700
Stylo Sport 790026600
RĄCZKI NATRYSKOWE
Calm Sport 790036600
Cuadro Duo 790036800
Duo Air 790036900
Formentera 790038000
Ice 790037000
Stylo Sport 790036500
Universe 7900355
GŁOWICE NATRYSKOWE
Cuadro 7900657
Cuadro XL 790065900
Formentera 790066500
Głowica okrągła 790066400
1 kwietnia 2018 r. Strona 5 z 5
Ice L 790066300
Ice XL 790066000
Ocean 7900651
Spa1 250 Ultra Slim 790066600
Spa1 300 Ultra Slim 790066700
Spa2 250 Ultra Slim 790066900
Spa2 300 Ultra Slim 790067000
DRĄŻKI DO ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH
Baltic 7900150
Formentera 790016300
Indic 7900151
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Korek umywalkowy kwadratowy Formentera 1107300
Korek umywalkowy okrągły Alaior 1107000
Przyłącze kątowe okrągłe 7901050
Przyłącze kątowe z uchwytem Formentera 790105300
Przyłącze kątowe z uchwytem okrągłe 790105200
Ramię natryskowe Alaior 300 79007570
Ramię natryskowe Alaior 400 790075800
Ramię natryskowe Cuadro 7900754
Ramię natryskowe Formentera 300 790075500
Ramię natryskowe Formentera 400 790075600
Rozeta do baterii natryskowej Black R761929N
Rozeta do baterii natryskowej White R761929W
Rozeta do baterii wannowo-natryskowej Black R761928N
Uchwyt natryskowy ścienny Formentera 790045400
Uchwyt natryskowy ścienny Stylo 7900451
Wąż natryskowy 150 cm 7900953
Wąż natryskowy 175 cm 7900952
Wąż natryskowy PCV 150 cm 7900955
Wąż natryskowy PCV 175 cm 7900954
Wylewka wannowa ścienna 1217400
Zestaw ECO KIT 1035000

Zobacz wszystkie baterie TEKA w naszej ofercie.