Regulamin oferty promocyjnej TEKA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

„Baterie łazienkowe – oferta promocyjna 1/2017”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Kuchenne przyjemności” (dalej„Promocja”) i podmiotem finansującym Promocję jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 59916, NIP5261002584, REGON 010721000 (dalej „TEKA” lub „Organizator”).
 1. Promocja polega na sprzedaży premiowej wybranych produktów marki Teka wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej przez TEKA (dalej „Produkt”lub „Produkty”).
 1. Promocja dotyczy zakupu produktów dokonanych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku.
 1. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie pełnoletni konsumenci dokonujący detalicznych zakupów Produktów marki Teka (dalej „Klienci”), posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W Promocji nie będą brane pod uwagę zakupy dokonywane przez przedsiębiorców. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nabycia produktu nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Promocja jest prowadzona w punktach sprzedaży detalicznej oferujących do sprzedaży produkty pod marką Teka. Promocją nie są objęte dowody zakupu Produktów Teka dokonane poza obszarem Polski, jak również produkty nabyte po cenach obniżonych, w szczególności Produktów pochodzących z ekspozycji, uszkodzonych .
 1. Lista Produktów z oferty Organizatora objętych Promocją została wyszczególniona w załączniku do niniejszego Regulaminu (dalej „Produkt” lub Produkty objęte Promocją”).
 1. Wszelkie informacje i dane osobowe pozyskane w związku z Promocją zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych.
 1. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest TEKA. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji, chyba, że uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. TEKA ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji i realizacji Promocji.
 1. Osoba, która udostępni TEKA dane osobowe w ramach Promocji, ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy TEKA, partnerzy handlowi, właściciele,współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów marki TEKA oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. Przez pracowników TEKA rozumie się także osoby współpracujące z TEKA na podstawie umów zlecenia oraz umów agencyjnych.
 • 2. Zasady Promocji
 1. Klient, który w okresie trwania Promocji zakupi Produkt lub Produkty objęte Promocją o łącznej wartości powyżej 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto nabywa prawo do otrzymania kompletu ręczników Paulo o wartości rynkowej 140 złotych brutto.
 1. Warunkiem udziału w Promocji jest: 
 1. a) zakup w czasie trwania Promocji przez Klienta jednego lub większej liczby Produktów objętych Promocją,
 1. b) dokonanie zgłoszenia udziału poprzez czytelne i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do dnia 15 stycznia 2018 r. pocztą (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem TEKA albo za pośrednictwem adresu e-mail promocja@teka.com.pl formularza zgłoszeniowego wraz z czytelną kopią lub skanem dowodu zakupu produktu.
 1. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Promocji jest faktura lub paragon fiskalny, które muszą zawierać następujące informacje:
 1. a) datę nabycia Produktu,
 2. b) miejsce nabycia i nazwę podmiotu sprzedającego,
 3. c) nazwę modelu lub numer katalogowy Produktu pozwalające na jego identyfikację i weryfikację pod względem zgodności z listą Produktów objętych Promocją.
 1. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości przesłanego przez Klienta dowodu zakupu Produktu, Klient na żądanie Organizatora jest zobowiązany do doręczenia na adres Teka Polska sp. z o.o. oryginału dowodu nabycia Produktu przed upływem terminu zakończenia Promocji z zastrzeżeniem, iż niedoręczenie w zakreślonym terminie powoduje utratę prawa do udziału w Promocji.
 1. Klient jest zobowiązany do poinformowania na piśmie Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane, jak również zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 1. Jeden Klient może otrzymać w Promocji jedną nagrodę.
 2. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom Promocji poprzez ich przesłanie pocztą pod adresem wskazanym w zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.
 1. Przekazanie nagrody nastąpi na koszt Organizatora.
 2. Prawo do nagrody przysługuje wyłącznie uczestnikowi Promocji i jest niezbywalne. W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, nagroda przepada.
 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 2. Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w Promocji.
 2. Reklamację należy złożyć do TEKA w formie pisemnej listem poleconym przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu do dnia 1 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego nadania pisma w placówce operatora pocztowego).
 1. Organizator Promocji ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta liczone od daty jej wpłynięcia.
 1. Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
 1. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 • 3. Postanowienie końcowe

Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie

internetowej www.teka.com.

Pruszków, dnia 1 maja 2017 r.

1 maja 2017 r. Strona 1 z 5

ZAŁĄCZNIK do promocji „Baterie łazienkowe – oferta promocyjna 1/2017” obowiązującej od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.

Model Nr katalogowy

ICON

Bateria umywalkowa 333460200

Bateria umywalkowa Black 33346020N

Bateria umywalkowa White 33346020W

Bateria umywalkowa Red 33346020R

Bateria umywalkowa Blue 33346020Z

Bateria umywalkowa Green 333460208

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 331010200

Termostatyczna bateria natryskowa 332010200

FORMENTERA

Bateria umywalkowa kaskadowa 623310200

Bateria umywalkowa kaskadowa do misek 623110200

Bateria umywalkowa 623860200

Bateria umywalkowa (krótki mieszacz) 623420200

Bateria umywalkowa (długi mieszacz) 623421200

Bateria umywalkowa podtynkowa 624610200

Bateria bidetowa 626260200

Bateria wannowo-natryskowa 621210200

Bateria natryskowa 622310200

Bateria wannowo-natryskowa 3-otworowa 621520200

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 621710200

Bateria natryskowa podtynkowa 622410200

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 621010200

Termostatyczna bateria natryskowa 622010200

FORMENTERA Black & White

Bateria umywalkowa kaskadowa Black 62331020NC

Bateria umywalkowa kaskadowa White 62331020BC

Bateria umywalkowa Black (krótki mieszacz) 62346020NC

Bateria umywalkowa White (krótki mieszacz) 62346020BC

Bateria umywalkowa Black (długi mieszacz) 62346120NC

Bateria umywalkowa White (długi mieszacz) 62346120BC

Bateria wannowo-natryskowa Black 62121020NC

Bateria wannowo-natryskowa White 62121020BC

Bateria natryskowa Black 62231020NC

Bateria natryskowa White 62231020BC

FORMENTERA Akcesoria łazienkowe

Haczyk na ręcznik 170800200

Kubek z uchwytem 170810200

Mydelniczka 170820200

Szczotka toaletowa 170850200

Uchwyt na papier 170830200

Wieszak na ręczniki pojedynczy 170760200

Wieszak na ręczniki podwójny 170770200

1 maja 2017 r. Strona 2 z 5

CUADRO

Bateria umywalkowa 3834202

Bateria bidetowa 3862202

Bateria wannowo-natryskowa 3812102

Bateria natryskowa 3823102

AURA

Bateria umywalkowa 503420200

Bateria bidetowa 506220200

Bateria wannowo-natryskowa kaskadowa 501010200

Bateria wannowo-natryskowa 501210200

Bateria natryskowa 502310200

AURA Black & White

Bateria umywalkowa Black 50342020N

Bateria umywalkowa White 50342020W

Bateria wannowo-natryskowa Black 50121020N

Bateria wannowo-natryskowa White 50121020W

Bateria natryskowa Black 50231020N

Bateria natryskowa White 50231020W

AURA Moonlite

Bateria umywalkowa Green 503420208

Bateria umywalkowa Red 50342020R

VITA

Bateria umywalkowa 243820200

Bateria bidetowa 246220200

Bateria wannowo-natryskowa 241010200

Bateria natryskowa 242310200

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 241700200

Bateria natryskowa podtynkowa 242400200

PALMA

Bateria umywalkowa 653821200

Bateria wannowo-natryskowa 651011200

Bateria natryskowa 652311200

ALAIOR

Bateria umywalkowa do misek umywalkowych 553620200

Bateria wannowo-natryskowa 551210200

Bateria natryskowa 552310200

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 551710200

Bateria natryskowa podtynkowa 552410200

ALAIOR XL

Bateria umywalkowa 223460200

Bateria umywalkowa podtynkowa 224610200

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 221010200

Termostatyczna bateria natryskowa 222010200

ARES

Bateria umywalkowa 233420200

Bateria wannowo-natryskowa 231210200

1 maja 2017 r. Strona 3 z 5

Bateria natryskowa 232310200

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 231710200

Bateria natryskowa podtynkowa 232410200

CALVIA

Bateria umywalkowa 323420200

Bateria umywalkowa ECO 32346E200

Bateria bidetowa 326220200

Bateria wannowo-natryskowa 321210200

Bateria natryskowa 322310200

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 321710200

Bateria natryskowa podtynkowa 322410200

MT PLUS

Bateria umywalkowa 463420200

Bateria wannowo-natryskowa 461210200

Bateria natryskowa 462310200

INCA PRO

Bateria umywalkowa 273420200

Bateria bidetowa 276260200

Bateria wannowo-natryskowa 271210200

Bateria natryskowa 272310200

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa 271010200

Termostatyczna bateria natryskowa 272010200

INCA

Bateria umywalkowa 5334212

Bateria wannowo-natryskowa 5310112

Bateria natryskowa 5323112

Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa 5317112

Bateria natryskowa podtynkowa 5324112

SYSTEMY NATRYSKOWE Z BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI

Alaior XL 222380200

Formentera 622380200

Icon 332380200

Inca 532380200

Inca Pro 272380200

MT Plus 462380200

Nexos 662380200

SYSTEMY NATRYSKOWE Z BATERIAMI

Alaior XL 222980200

Formentera 622980200

MT Plus 462980200

SYSTEMY NATRYSKOWE

Universe Pro 790027200

Universe Cuadro 7900264

Universe Cuadro Pro 790027400

ZESTAWY NATRYSKOWE Z BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI

Inca Pro 272020220

Nexos 662020220

1 maja 2017 r. Strona 4 z 5

ZESTAWY NATRYSKOWE

Baltic Sport 790026700

Stylo Sport 790026600

RĄCZKI NATRYSKOWE

Calm Sport 790036600

Cuadro Duo 790036800

Duo Air 790036900

Formentera 790038000

Ice 790037000

Stylo Sport 790036500

Universe 7900355

GŁOWICE NATRYSKOWE

Cuadro 7900657

Cuadro XL 790065900

Formentera 790066500

Głowica okrągła 790066400

Ice L 790066300

Ice XL 790066000

Ocean 7900651

Spa1 250 Ultra Slim 790066600

Spa1 300 Ultra Slim 790066700

Spa2 250 Ultra Slim 790066900

Spa2 300 Ultra Slim 790067000

DRĄŻKI DO ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH

Baltic 7900150

Formentera 790016300

Indic 7900151

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Korek umywalkowy kwadratowy Formentera 1107300

Korek umywalkowy okrągły Alaior 1107000

Przyłącze kątowe Formentera 790105500

Przyłącze kątowe okrągłe 7901050

Przyłącze kątowe z uchwytem Formentera 790105300

Przyłącze kątowe z uchwytem okrągłe 790105200

Ramię natryskowe Alaior 300 79007570

Ramię natryskowe Alaior 400 790075800

Ramię natryskowe BD-300 7900751

Ramię natryskowe BD-400 7900752

Ramię natryskowe Cuadro 7900754

Ramię natryskowe Formentera 300 790075500

Ramię natryskowe Formentera 400 790075600

Rozeta do baterii natryskowej Black R761929N

Rozeta do baterii natryskowej White R761929W

Rozeta do baterii wannowo-natryskowej Black R761928N

Rozeta do baterii wannowo-natryskowej White R761928W

Uchwyt natryskowy ścienny Formentera 790045400

Uchwyt natryskowy ścienny Inca Pro R1318000

Uchwyt natryskowy ścienny Stylo 7900451

Wąż natryskowy 150 cm 7900953

Wąż natryskowy 175 cm 7900952

1 maja 2017 r. Strona 5 z 5

Wąż natryskowy PCV 150 cm 7900955

Wąż natryskowy PCV 175 cm 7900954

Wylewka wannowa ścienna 1217400

Zestaw ECO KIT 1035000