Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

(Miejscowość i data)………………………………

………………………………………

……………………………………….

(imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu)

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci”Marek Chodakowski

ul. Octowa 24, 15 – 399 Białystok

 

                              

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

1.Oświadczam/my, iż odstępuje/my od umowy sprzedaży towaru/ów…………………...........,

którego/ych odbiór nastąpił w dniu……………………………………………………………

[1]2. Zwrotu płatności proszę dokonać:

takim samym sposobem zapłaty jakiego użyłem płacąc za towar,

przekazem pocztowym na adres:……………………………………………………….

na niżej podany numer rachunku bankowego prowadzony przez bank……………………

Numer konta……………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                               …………………………………….

podpis konsumenta/ów

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie: Żaden z powyżej trzech dostępnych do wyboru sposobów zwrotu środków pieniężnych nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi z tego tytułu kosztami. Brak zaznaczenia, którejkolwiek z opcji w pkt 2 powoduje zwrot płatności takim samym sposobem zapłaty jakiego użył konsument płacąc za towar.[1] Właściwe pole odznacz w kwadracie