Wzór formularza reklamacyjnego – Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

(dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

Miejscowość……………., dnia……………………………………

…………………………………..

………………………………………

(imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu)        

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci”

Marek Chodakowski

ul. Octowa 24   15 – 399 Białystok
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Reklamacja –niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar …………………….(określenie towaru zakupionego w sklepie internetowym)a odebrany w dniu ……………………….(dzień wydania towaru konsumentowi lub innej upoważnionej przez niego osobie), jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na……………………………………………………………………(należy opisać wadę)

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………... Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez …………………………………………………………….

(należy wskazać zakres żądania związanego z doprowadzeniem towaru do stanu zgodnego z umową)

Odsyłam/dostarczam  towar na adres:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci”

Marek Chodakowski

ul. Octowa 24     15-399 Białystok
                                                                                        

 Podpis konsumenta………………………………………