Wzór formularza reklamacyjnego-Rękojmia za wady

Miejscowość, data………………………………….

 

…………………………………..

………………………………………

(imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu)

                                                                                                                      

Reklamacja w zakresie rękojmi za wady zakupionego towaru w sklepie internetowym

www.lazienkawsieci.pl

Niniejszym zawiadamiam, że w zakupionym przeze mnie towarze………………………………… (określenie jaki towar został zakupiony w sklepie internetowym), którego odbiór nastąpił w dniu…………………(dzień wydania towaru konsumentowi lub innej upoważnionej przez niego osobie) została stwierdzona wada w postaci…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(opis wady, w tym na czym ona polega)

Z uwagi na powyższe żądam:………………………………………………………………….

(należy wpisać właściwe żądanie polegające na wymianie towaru na wolny od wad lub usunięcia wady)

 

lub oświadczam, że ………………………………………………………………………….

(należy wpisać, iż konsument odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w wyniku ujawnionej wady lub domaga się obniżenia ceny poprzez zapłatę/ wyrażenie zgody na jej obniżenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością towaru wolnego od wad a wartością obliczoną z uwzględnieniem istniejącej wady. Wartość powinna zostać wyrażona kwotowo, procentowo lub w ułamku).

                                                                                  ………………………………………

                                                                                                                         podpis konsumenta

Pouczenie:

Reklamowy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście  na poniżej wskazany adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski

ul. Octowa 24, 15 – 399 Białystok