Polityka prywatności

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.łazienkawsieci.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Marek Chodakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski, z siedzibą w 15 – 399 Białystok, przy ul. Octowa 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 966 087 06 92, numer REGON: 200213699.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. Dane osobowe

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • ulica, numer domu/mieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej e-mail.

2. Podczas korzystania ze stron Sklepu internetowego pobierane są również automatycznie następujące dodatkowe informacje:

 • adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu,
 • nazwa domeny, rodzaj przeglądarki.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (założenie Konta),
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów – na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta,

IV. Prawo dostępu do danych

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do konta na Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Klient przesyła do Administratora danych za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@lazienkawsieci.pl

V. Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski, z siedzibą w 15 – 399 Białystok, przy ul. Octowa 6, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lazienkawsieci.pl