Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Miasto: .................., dnia: .................. r.

 

Imię i nazwisko: ……………………………..................

Adres: ……………………………..................................

E-mail: …………………………….................................

Telefon: .……………………………...............................

(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)

 

 

 PHU “ŁAZIENKA W SIECI MAREK CHODAKOWSKI

 15-399 Białystok ul: Octowa 24

(Dane sprzedawcy)

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ................................................................................. r., polegającej na ……………............................................................................................................

……………............................................................................................................ .............................................................................................................................. .

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej wynikającej z odstąpienia od umowy: .................................................... złotych (słownie: ...................................................................................................................), którą należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego: ........................................................................................... .

 

 

 

..........................................

 

Data i podpis

 

 

 

 

 

Oświadczenie dla przedsiębiorców:

 

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego. (TAK/NIE).