Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną

Regulamin e-usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie www.lazienkawsieci.pl

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

 

Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

 

Rozdział IV: Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział V: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny Newsletter.

 

Rozdział VI: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

 

Rozdział VII: Tryb postepowania reklamacyjnego.

 

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

 

Rozdział IX: Punkt kontaktowy.

 

Rozdział X: Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca – Marek Chodakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Octowej 6, 15-399 Białystok działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowejhttp://www.ceidg.gov.pl

NIP: 9660870692

Regon: 200213669

Dane do kontaktu:

Numer telefonu: + 48 506 707 456

Adres e-mail: biuro@lazienkawsieci.pl

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci”

Marek Chodakowski

ul. Octowa 24, 15 – 399 Białystok


Adres poczty elektronicznej (e-mail): reklamacje@lazienkawsieci.pl

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.lazienkawsieci.pl

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych                     i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie                          i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Biuletyn newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.

Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.lazienkawsieci.pl

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane                   w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail,

- subskrypcji biuletynu newsletter, tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego.

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.

RODZIAŁ III

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


ROZDZIAŁ IV

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień.

2. Aby dokonać rejestracji należy rozpocząć proces składania zamówienia, a następnie w odpowiednio oznaczonym polu kliknąć checkbox „Załóż konto”.

3. Po kliknięciu zakładki „załóż konto”, o której mowa w pkt. 2, system wyświetla formularz rejestracyjny, w którym należy podać hasło składające się z co najmniej 6 znaków, a następnie je powtórzyć.

4. Formularz, o którym mowa w pkt 3 , zawiera także odpowiednio checkbox z informacjami o:

- zapoznaniu się Usługobiorcy z aktualnym regulaminem e-usług (regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) wraz z linkiem do jego treści,

5. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz indywidulanie utworzone hasło.

6. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową                              o charakterze ciągłym.

7. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

8. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści                                 o charakterze bezprawnym.

  1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY W TRYBIE ONLINE

Elektroniczny formularz zamówienia

1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się                           w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „do koszyka”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 następuje wyświetlenie przez system opcji związanej z wyborem sposoby płatności oraz dostawy.

4. W dalszym etapie składania zamówienia należy założyć konto, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. A lub w przypadku dokonania uprzedniej rejestracji zalogowanie się do założonego konta z zastosowaniem przypisanego loginu i hasła.

5. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

7. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- podanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)

- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych  Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

V

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny informacyjnego Newsletter-subskrypcja Newslettera

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę odbywa się w  trakcie składania zamówienia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.lazienkawsieci.pl  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”,

2. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

VI

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

-wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: biuro@lazienkawsieci.pl

lub

- telefonicznie: + 48 506 707 456

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymania e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

VII

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

VIII

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających                               i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.lazienkawsieci.pl , jest Marek Chodakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski, będący Usługodawcą, w tym decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej DPD, JASFBG, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

7. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać                    w każdej chwili odwołana.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Polityka prywatności

IX

Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

X

Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy,                       w szczególności:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców                                i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:

- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.lazienkawsieci.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.

5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.lazienkawsieci.pl

7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.lazienkawsieci.pl . W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane                                          i rozpowszechniane.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.